TA instruments

new_logoTA Instruments България

Термичен анализ

Термичният анализ е важен за широк спектър от индустрии като: полимери, композити, фармацевтична индустрия, петролна промишленост, органична и неорганична химия и много други. Инструментите измерват типично топлинен поток, загуба на тегло, промяна в размера или механичните свойства на материала като функция от температурата. Охарактеризираните свойства на материалите са:  топене, кристализация, точка на встъкляване, омрежване, оксидация, декомпозиция, изпарение, коефициент на термично разширение и техните модули. Тези измервания позволяват да се провери компактността, стабилността, молекулярната структура и подвижност в следствие от обработката при крайния продукт.

 

Диференциално – сканиращи калориметри

Никой не е продал повече DSC-та от TA Instruments. От DSC апарати с най-добро съотношение цена качество  с приложение в индустрията, до възможно най-модерния съществуващ DSC апарат разположение, DSC калориметрите на TA Instruments  са създадени аа отговорят на вашите нужди и да надхвърлят очакванията ви.

 

БРОШУРА DSC Аксесоари

Диференциално сканиращи калориметри (DSC) измерват температурите и термичните потоци корелиращи с  термичните преходи в изследваните материали. Обичайната употреба е за научни изследвания, сродство, селекция и крайна оценка за употребата на изследваните материали. Качествен контрол и внедряване в производството. Измерваните с DSC апаратите на  TA Instruments’ свойства на материалите включват: точка на встъкляване, „студена“ кристализация, фазови преходи, топене, кристализация, термична стабилност,  кюриране (вулканизация), кинетика на кюрирането, оксидация и оксидативна стабилност.

Патентованата от TA Instruments Tzero™ DSC технология, представлява революционен и същевременно фундаментален подход за по-прецизно измерване на топлинните потоци. Тя осигурява значителни подобрения в равнината на базовата линия, резолюцията на преходите и повишаване на чувствителността. Tzero™ технологията позволява директно измерване на топлоемкостта на изследваните материали и прави Modulated® DSC експерименти едновременно значително по- кратки и по-прецизни.

Термогравиметрични анализатори

TA Instruments е световен лидер в производството на TGA инструменти. Произвежданите от TA Instruments термогравиметри с най-добро съотношение цена качество са световен лидер в индустриалната сфера.  Възможно най-модерния съществуващ TGA апарат също е на разположение, TGA термогравиметрите на TA Instruments  са създадени да отговорят на вашите нужди и да надхвърлят очакванията ви.

БРОШУРА  TGA Аксесоари

TA Instruments, Ви кани да изпитате най-добрата в света линия термогравиметрични анализатори  Discovery TGA 55, TGA 550, и TGA 5500. Открийте модерното инженерство и вниманието към детайлите, които осигуряват подобрения във всеки аспект на TGA технологията, както и ново ниво на потребителски опит.

Микрокалориметри

TA Instruments’ изотермичната титрационна калориметрия (ITC), диференциално сканиращата калориметрия (DSC), и изотермната калориметрия са мощни аналитични техника за задълбочено охарактеризиране на междумолекулните взаимодействия,  събития на молекулно свързване и стабилността на структурите. Термодинамичните отпечатъци на молекулните връзки, разкриват не само здравината на свързващото събитие, а и специфичните и неспецифичните сили участващи във връзката. Термодинамичните профили на стабилността на структурите измерени с DSC характеризират силата на връзката във структури с висока организация и дефинират поведението на отделните домейни при тяхното взаймодействие. Affinity ITC, Nano ITC и Nano DSC на  TA Instruments – осигуряват производителност, надеждност и лекота на използване, необходими при най-взискателните приложения при разработката на лекарства, протеин-протеинови взаимодействия, структурно-функционално охарактеризиране и много други.

Диференциално сканираща микрокалориметрия

Диференциално сканиращите микрокалориметри DSC на TA Instruments са мощно средство за охарактеризиране на молекулната структура и молекулната стабилност с ненадмината чувствителност при течни, полутечни и твърди проби.

БРОШУРА

Nano DSC и Multi-Cell DSC представляват ултрачувствителни диференциално сканиращи калориметри с ненадмината гъвкавост при характеризирането на молекулните структури и стабилност.  Nano DSC-тата, на TA Instruments е с фиксирани клетки специално разработени за анализ на проби в разтвор.  Multi-Cell DSC апаратите предлагат три сменяеми клетки и една референтна за  оптимизиране на работата с до три проби едновременно.

Продуктова категория

Nano DSC

Изотермична микрокалориметрия

Базирана на пионерна термометрична технология, нашите инструменти предлагат максимална чувствителност, флексибилност и продуктивност.

Брошура

Изотермната калориметрия е екстремно чувствителна техника в допълваща  гамата от DSC на  TA Instruments  TAM е микрокалориметрична система представена от  TAM IV, TAM IV-48 и TAM Air.

Базирана на пионерна термометрична технология, TAM IV предлага максимална чувствителност, флексибилност и продуктивност.  TAM IV може да се използва в комбинация от най-чувствителните калориметри и широка гама от аксесоари за контрол на експерименталните условия.

Изотермни калориметри

Изотермична титрувална калориметрия

ITC инструментите са проектирани да отговорят на най-взискателните природонаучни лаборатории изискващи висока чувствителност, производителност и най-напреднали аналитични технологии.

Брошура

Affinity ITC и Nano ITC серията на TA предлага ненадмината чувствителност и флексибилност при характеризирането на всякакви молекулни взаимодействия. Притежава най-добрата съществуваща базова линия и ултрачувствителност. Всеки ТА  ITC апарат, е лесен за използване. Качеството на резултатите и тяхната повтаряемост, независимо на кой инструмент са снети ще подобри производителността на лабораториите с най-висококачествени резултати.

Изотермични титруващи калориметри

Реология

Реологията изучава течливостта и деформацията на материалите, които засягат пряко  приложените напрежения и последващите деформации и индикират разстоянието, по което тялото се приплъзва под въздействието на външна сила или напрежение. Поради тази причина реологията също разглежда връзката между еластичното, вискозното и пластичното поведение на телата, които са трите основи типа механично поведение на телата.

Реометъра е прецизен инструмент накоито се изследва интересуващия ни материал в определена геометрична конфигурация. Контролира околната среда прилага и измерва широки диапазони на стрес, напрежение и деформация.

TA Instruments има най-гъвкавата платформа за реологични измервания в света. Има пълна гама от системи за контрол на околната среда и аксесоари за измерване се захрани от SmartSwapTM технологията позволяваща пърза смяна и автоматично конфигуриране.

Discovery Хибридни реометри

Най-популярната серия реометри от световния лидер в реологията.

DHR Аксесоари

Не съществува друга серия от реометри комбинираща  „state-of-the art“ патентована технология на измерване и ненадмината гама от аксесоари разработени за лесна употреба.

Налични са три модификации на хибридните реометри от „Дискавъри“ серията за да могат да отговорят на вашите специфични нужди от към чувствителност и способности. От  най-чувствителния в света реометър HR-3 до HR-1 с общо предназначение, Всеки DHR e изграден на основа ядро – „advanced drag cup“ мотор и магнитен лагер от второ поколение.

Хибридни реометри

ARES-G2

ARES-G2 представлява най-напредналата  технология елиминираща инерционния момент на апарата.

ARES-G2 ротационните реометри са предназначен за научни изследвания и разработване на нови материали.

Аксесоари

ARES-G2  е единственият  достъпен на пазара реометър със специален задвижващ механизъм за деформационен контрол, Torque Rebalance Transducer (TRT), и Force Rebalance Transducer (FRT)  позволяващи независимо измерване на  напрежението при срязване и измерването на нормалната сила. Той се признава от реологичната общност като индустриален стандарт,  с който се сравняват всички други реологични измервания.

Никой не е продал повече DMA анализатори TA Instruments. Използвайки най-новите технологични постижения при динамомеханичния анализ TA Instruments осигурява най-добрата производителност и лекота на използване.

Динамомеханичения анализ измерва механичните свойства на материалите, като функция от времето, температурата и честотата. В допълнение към основните свойства на материала, DMA анализира крайния продукт отразявайки важния принос на преработката на суровината за пригодността на продукта за крайна употреба. DMA се използва основно за измерване на температурата на точката на встъкляване и вторичните преходи, ориентация на структурите на материала в следствие на преработката, оптимизация на кюрирането, студена кристализация, ефекта на пълнителя в композитни материали и много други.  DMA осигурява точно измерване на твърдостта на материала (модули), също така и други важни механични свойства, като затихване, приплъзгване и релаксация.

TA Instruments, като световен лидер в динамомеханичния анализ, предлага два високотехнологични DMA инструменти и като допълнение реометри с абсолютно пълна  DMA функционалност. Всички DMA продукти на TA Instruments  ползват иновативна технология на пренос на силата, температурен контрол и прецизност на температурата и лекота на употреба.

Динамомеханични анализатори

Термомеханичен анализатор Q400 TMA

Q400 Извършва механични измервания с висока чувствителност в широк температурен диапазон.

 

Дилатометрите на TA Instruments са високо прецизни системи, проектирани да измерват измененията на размерите на даден образец, предизвикани от промените в температурата на околната среда.

Коефициентът на линейно топлинно разширение, характеристиките на каляване и други физични или химични промени, които се проявяват като промяна на размерите, могат да бъдат прецизно измерени. Оптимизирането на параметрите на обработка, изразени чрез измененията на размерите на материала, могат да бъдат изследвани в подробности чрез повтаряне на термични цикли и термични нива, използвани в реалния процес. Благодарение на гъвкавото програмиране на термичните цикли, сложни (комплексни) процеси могат да бъдат лесно  симулирани.
 Най-добрата комбинация от стойност и производителност на пазара

Уникалната реално диференциална конфигурация прави дилатометрите на TA Instruments предпочитаният избор за измервания с висока прецизност на коефициента на термично разширение (CTE).  Високо прецизния сензор за линейно изместване, термостатираната измерителна глава и използваните ултра-стабилни материали  допринасят за ненадмината резолюция на изместването и да гарантират най-точното измерване на ниските стойности на CTE.

Научете повече за пълната гама дилатометри (видео).

Пълна гама пещи, са бързо взаимозаменяеми от потребителя, така че предлаганите многофункционални пещи, които са на разположение,  могат да се използват с един единствен инструмент, за да отговорят на специализираните изисквания към температурата и скоростта на нагряване. 

Хоризонтални дилатометри

DIL 830 Серия

Високорезолютивни хоризонтални дилатометри

Високо чувствителен оптичен енкодер и най-добрата за класа температурна стабилност за най-прецизно измерване на  CTE наличен на пазара.

Пещи и аксесоари

Тази дилататометрична платформа с висока разделителна способност в лидер на индустриалния пазар при прецизно измерване коефициент на термично разширение(CTE). Характеристиките на 830 серия са патентовани: оптична резолюция 1nm, фамилия от нови динамични пещи, мов мотор за подаване на пробата. Резултатът е просто най-добре представящият се хоризонтален „ push rod“ дилататомер на пазара.

830 серия е идеална за R&D лаборатории измерващи високо прецизно  CTE на полимери, керамика, стъкло строителни материали of polymers, ceramics, glasses, building materials, иновативни материали, метали и сплави.

830 се предлага в два различни модела с широк избор от високопрецизни и бързо охлаждащи пещи. Двете системи разполагат с новия ни патентован оптичен енкодер, който осигурява най-добрата резолюция в класа. Това, в комбинация с изключителната True Differential ™ технология на TA Instrument, води до най-добра чувствителност и точност на CTE измерванията в индустрията.

Високорезолютивни хоризонтални дилатометри

DIL 832 True Differential Високорезолютивен хоризонтален дилатометър

Вертикални дилатометри

Ясният избор при изследване на синтероване без компромис с температурната еднородност

Пещи и аксесоари  Видео

Дилатометрите от серия DIL 820 са вертикално ориентирани, създадени са за за анализ на синтероване, проучвания при Rate Controlled Sintering (RCS) режим и определяне на дилатометрични параметри на пробите, които иначе трудно се анализират на класически дилататрометри с хоризонтален дизайн. Дилатометрите от серията 820 също са особено подходящи за прахообразни проби и проби, които по време на теста развиват стъкловидна фаза. Това би довело до това,че пробата да взаимодейства с прободържателя  и следователно да генерира триене, което есновен източник на грешки при измерването на дилатометричните параметри.

Всичките четири устройства имат нов оптичен енкодер с разделителна способност 1nm. В комбинация с True Differential технологията DIL822, получените резултати са с най-добрата възможна чувствителност и точност на CTE на пазара.

Вертикалната ориентация също не позволява измервателната система и тръбите на пещта да се огънат, когато се използва за продължителен период на измерване при високи температури, което води до удължен експлоатационен живот.

Оборудван с линеен мотор, генериращ постоянно натоварване по време на целия експеримент, в серията 820 пръчката се държи в контакт с пробата, независимо от промените в размерите.

Вертикални дилатометри

DIL 820 В

Охлаждащи дилатометри

Скорост на загряване до 4000 ° C / sec и скорост на охлаждане до 2500 ° C / sec за характеризиране и оптимизиране на обработката на стоманата и метални сплави.

Охлаждащите дилатометри позволяват да се изследва термичната обработка на стоманата и металните сплави, което спомага за идентифицирането на скоростта на загряване, скоростта на охлаждане и изотермичното време на изчакване, което ще се използва при производството на метали, за да се получи кристалната структура до постигане необходимите физични свойства.

Свързаните микроструктурни промени могат да се наблюдават чрез симулация на процесите с наблюдение в реално време на изменението на размерите. Наред с други неща, измерванията на различни композиции от сплави се използват за създаване на диаграми на времево-температурна трансформация (TTT) и диаграми за непрекъснато охлаждане (CCT), които са критични в процеса на проектиране и оптимизация. При скорости на загряване до 4000 ° C / sec и скорости на охлаждане 2500 ° C / sec, диалитомерите за охлаждане на серията DIL 805 осигуряват най-точните измервания в най-широкия диапазон на загряващи, охлаждащи и деформационни условия, позволявайки най-сложно характеризиране и оптимизация на металите.

 

Замразяващи дилатометри

DIL 805A/D Quenching Dilatomers

Оптични дилатометри

Безконтактна дилатометрия за най-точни и прецизни измервания на разширението и проучвания при синтероване.

Видео

Оптичната дилататометрия е новаторска и универсална техника, способна да измерва, без никакъв контакт с пробата, изменения в размерите на субмикро ниво и отвъд точката на омекване в стопилката. По този начин възпроизвежда реални условия на индустриалния цикъл на изпичане.

Безконтактният принцип на измерване на оптичните дилататомери значително опростява процеса на подготовка на пробите, тъй като намалява необходимостта от много точна паралелност между двата края на пробата. Формата на пробата не е толкова критична, колкото при pushrod дилататометрията (на притискане), тъй като софтуерът автоматично подравнява оптичните пътища на крайщата на пробата.

 

Термопроводимост и термична дифузия

Предлагаме най-широката и изчерпателна гама от инструменти за прецизно и точното измерване на топлопреносните свойства на широк спектър от различни материали при различни температури.

Топлопроводимостта, термичната дифузивност и специфичната топлоемкот определят способността на материала да съхранява и пренася топлината. Точното и прецизно измерване на тези свойства е от решаващо значение за всеки процес или материал, който е подложен на голям или бърз температурен градиент или за който е необходим определен толеранс в температурните промени.

 

Изолационни и строителни материали

Fox Серия Топломери

Безспорен лидер на пазара в измерването на топлинната проводимост на изолации и строителни материали.

Видео

Нашите инструменти за измерване на топлопроводимостта са надеждни и лесни за използване. Всеки от нашите термокондуктомери FOX комбинира над 20 години усъвършенстване с висше инженерство. 

Топлинната проводимост на даден образец се определя чрез измерване на топлинния поток, дебелината на пробата и температурната разлика в пробата. FOX Instruments осигурява  изключително прецизни отчитания, на всеки компонент от уравнението за термична проводимост.  Преобразуватели на топлинен поток са с разделителната способност 6mV с висока мощност при интегриране. 0.001 „  прецизност при измерване на дебелината и 0.01 ° C температурен контрол и разделителна способност. Всяко от  индивидуалните измервания направено с  FOX по-точено в порядъци от всеки друг метод, използван понастоящем за измерване на топлопроводимостта. Те осигуряват най-точните резултати от всички инструмени за измерване на топлинен поток, достъпен в търговската мрежа. Когато използваме нашия стандартен режим за калибриране с висока точност, FOX Instruments оспорва и надхвърля точността на огромните, отнемащи време, зависими от оператора и скъпи guarded hot plates.

 

Инструменти за тестване на изолации и строителни материали

Fox 801

Fox 600 GHP

Най-интуитивното решение за изпитване на материали в съответствие с международните стандартни методи  ASTM C177, ISO 8302, и EN 12667.

FOX 600 GHP е особено подходящ за измервания на топлопроводимостта при високи температури, показващи несравнима температурна стабилност и стабилност на размерите. Всеки от компонентите на тестера включва модерна технология, включваща най-добрите налични днес материали и електроника.

В системата Guarded Hot Plate се установява температурна разлика (ΔT) в образец с известна дебелина (L). Топлинната проводимост се изчислява от температурната разлика през познатата дебелина и мощността на стационарно състояние (W) за площ (А), необходима за поддържане на температурната разлика. 

Използвайки усъвършенстван метод за тестване на единични проби, GHP 600 позволява кратко време за цикъл, и гарантира точност,  леснота на употреба и осигурява стабилност и равномерност на регулираната  температурата. Използването на независимо контролирани нагревателни плочи, съчетани с термодвойки гарантира хомогенност на температурата от ± 0,02 ° C по цялата проба. Получените сигналите се оценяват на всеки 0,7 секунди, с цел бързо довеждане на системата до избраните температури и поддържне на равновесие.

 

Като всички FOX тестери, GHP600 разполага с оптични енкодери и стъпкови двигатели за независимо управление и измерване на позицията на четирите ъгъла на плочата. Системата може автоматично да изравнява плочите с образците с неравномерни повърхности, подобрявайки термичния контакт и представително осигурявайки   измерване на дебелината на пробата до 0,025 мм, което значително облекчава процеса на подготовка на пробите

От срязването на Edge Heat Sinks до революционния дизайн на Hot Plate, включително и нейните уникални гардове, GHP600 е безспорно най-модерният GHP на пазара днес.

 

Топломери с обща употреба

Продукт за измерване на топлопроводимостта от 0.1 до 40 W / mK.

Топлинната проводимост определя способността на материала да прехвърля топлината. Точното и прецизно измерване е от решаващо значение за всеки процес или материал, които изпитват големи или бързи температурни градиенти или за които толерансът за температурни промени е придирчив. Точните стойности са от съществено значение за моделирането и управлението на топлината, независимо дали интересуващият компонент се използва за изолиране, провеждане или просто издържане на температурни промени. Информация за тези свойства се използва рутинно в модели за топлопредаване с висока сложност. Измерванията на термофизичните свойства също отразяват важна информация за състава на материала, чистотата и структурата, както и вторичните характеристики, като толерантност към топлинния шок.

 

Нашите измервателни уреди за топлинен поток DTC серия и Fox 50 серия предлагат решение за много разнообразни тестове за   директно измерване съгласно голям брой ASTM, ISO и EN стандартни методи за топлопроводимост на материали с ниска до средна проводимост.

 

Топломери с общо приложение

DTC 25

Анализатори на термична дифузия базирани на светлинна светкавица Flash Diffusivity Analyzers

Най-мощните светлинни източници  за най-точни измервания.

 Термичната дифузия е термофизичното свойство, което определя скоростта на разпространение на топлината, чрез проводимост по време на температурни промени. Колкото по-висока е топлинната дифузивност, толкова по-бързо се разпространява топлината.

TA Instruments предлага най-уникалния набор от инструменти, измерващи топлинната дифузивност по метода на светкавицата от -150 ° C до 1600 ° C. Всички системи включват множество възможности за тестване на проби, които осигуряват многократно повишаване на производителността. Пълното разпределение на пулса, прецизната оптика и най-новите математически модели за анализ на данните правят платформата Discovery Flash най-точната и прецизна система по рода си.

Laser Flash Instruments (DLF)

Xenon Flash Instruments (DXF)

Механични тестери ElectroForce

Започваме с вашите специфични нужди от изпитвания и съчетаваме уникални технологии с  двигателите ElectroForce с инженерния ни опит в областта на тестовите приложения, за да създадем подходящо тестово решение, което отговаря на вашите тестови цели. След като купите продукт TA Electroforce, вие се превръщате в ценен клиент за цял живот. Осигуряването на изключителна, постоянна подкрепа е нашият ангажимент към вас.

ElectroForce Load Frame инструменти

Технологиите на ElectroForce революционизират начина, по който се извършва тестването на материалите. Предлагани в обхват на силата от 22 N до 15 kN, инструментите тип „товарна рамка“ на ElectroForce осигуряват водеща производителност, гъвкавост и дълготрайност.

Брошура Видео

Проектирането на нови материали и продукти изисква задълбочена оценка на свойствата на материалите и пълна оценка на експлоатационните характеристики в рамките на, а понякога и извън рамките на предвидената крайна употреба.

Тестовите инструменти TA ElectroForce®, включващи собствени технологии за линейно движение ElectroForce и управление WinTest®, осигуряват революционен подход към механичната умора и динамичното характеризиране. Фамилията ElectroForce за тестване load frame включва пълен диапазон на сила и възможности за работа при множество приложения. Тестовите инструменти ElectroForce също така и лабораторни, благодарение на практическата им безпроблемна работа, без необходимост от поддръжка. В резултат на това те са определили нов стандарт за производителност, простота и гъвкавост в един тест инструмент.

 Load Frame Instruments

ElectroForce 5500

TestBench & Planar Biaxial
Тестови инструменти

Водеща в индустрията производителност и издръжливост в модулните и потребителски конфигурираните платформи. Тези инструменти позволяват уникални и регулируеми от потребителя конфигурации за голямо разнообразие от тестове.

Брошура

Тестовите конфигурации  TestBench благодарение на техния модулен подход са възможни множество конфигурации и възможности за работа. Системите TestBench могат да бъдат многоканални и многоосни, включително планарно двуосни тестери.

 

 TestBench and Planar Biaxial Test Instruments

Planar Biaxial

ElectroForce кардиоваскуларни тестови апарати

От голи метални стентове, през сърдечни клапани до компонентите на пейсмейкъра, предлагаме най-изчерпателното портфолио от решения за тестване на сърдечно-съдови устройства. Повече от 20 години производителите на медицински изделия са се доверили на ElectroForce като световен лидер в усъвършенстваните уреди за изпитване на умора

Сега можете да симулирате години експлоатация на устройството за няколко седмици. Независимо дали искате да определите границите на издръжливост на даден компонент на устройството или да характеризирате цялата структура, тестовите инструменти на ElectroForce за сърдечно-съдови устройства спомагат за развитието на вашите изследвания и разработките на продукти чрез тестване на ускорени честоти, намалявайки времето за тестване, в съответствие с международните регулаторни изисквания.

 

Умора на няколко проби

Инструменти за тъкънно инженерство

От въвеждащите биореактори до най-гъвкавите механични стимулационни биореактори на пазара, инструментите ElectroForce BioDynamic са конструирани така, че да подобряват растежа на 3D тъкани.

Брошура

Тестовите инструменти TA ElectroForce® BioDynamic® комбинират биореакторните камери с механични тестови инструменти, за да осигурят стимулиране, характеризиране и подаване на течни хранителни среди за растеж на тъканите  и биоматериали при стерилна среда за клетъчно култивиране.

Предлагат се в конфигурации с единични камери или многокамерни , BioDynamic тестовите инструменти симулират условия in vivo и преодоляват разликата между основните in vitro изследователски техники в културални блюда и експериментите с животни in vivo. За клетъчен растеж и 3D тъканна култура, която не изисква механична стимулация, биореакторът 3DCulturePro е леснодостъпно решение, което ще даде на изследователите възпроизводимите резултати, които се търсят.

 BioDynamic Instruments

BioDynamic 5200

ElectroForce Динамомеханични анализатори

Универсалността на ElectroForce стига дотам, че чрез конфигуриране на почти всеки инструмент със съответните DMA аксесоари се постига напълно функционален Динамичен механичен анализ (DMA) ElectroForce.

Брошури

Няколко тестови прибора TA ElectroForce® са подходящи за DMA анализ и QA тестване на вискоеластични материали като еластомери, полимери, композити и тъкани. Широката честота и размерите на зарежданите образци,  инструментите на ElectroForce се приспособяват добре към динамичния характер на DMA тестовете . Освен това компактният дизайн и тихата, чиста и трайна работа им позволяват да се използват във всякаква среда, от обработката на пода до чистата стая до инкубатора за тъканни култури.

Следните инструменти на ElectroForce могат да бъдат конфигурирани за динамичен механичен анализ, включително анализ в зависимост от температурата.

Model Maximum Force (N) Max DMA Frequency (Hz) Temperature Range (C)
3200 450N 200Hz -150 to 315C
3300 3000N 75Hz -150 to 350C
3510 7500N 40Hz -150 to 350C
3550 15000N 35Hz -150 to 350C

Следните инструменти на ElectroForce могат да бъдат конфигурирани за динамичен механичен анализ от стайна температура до  37 ° С.

Model Maximum Force (N) Max DMA Frequency (Hz) Temperature Range (C)
3100 22N 75Hz Ambient air or 37C fluid
200N TestBench 200N 75Hz Ambient air or 37C fluid
200N Planar Biaxial 200N 75Hz Ambient air or 37C fluid
5500 200N 15Hz Ambient air or 37C fluid
5100 BioDynamic 200N 10Hz Ambient air or 37C media

ElectroForce ДМА

Тестери за каучук и гума

TA Instruments въвежда пълна гама от нови инструменти за измерване на реологичните и физичните свойства на полимери, гуми и каучукови съединения на всички етапи от производството. Новите уреди за изпитване на каучук включват анализатор на каучукови процеси,  реометър с плъъзгащи се цилиндри, Мууни вискозиметър, автоматизиран тестер за плътност и автоматичен тестер за твърдост.

Всички системи за изпитване на каучук на TA Instruments се произвеждат според прецизните механични стандарти и с най-новите измервателни технологии за най-точни, надеждни и възпроизводими данни.

Каучокови реометри

RPA
Анализатори на каучукови процеси
Системи за изпитване на каучук с най-новата технология за измерване за най-точни, надеждни и възпроизводими данни.

Спецификации

Почти всеки аспект от характеристиките на обработката и характеристиките на каучуковия материал се влияе от неговите реологични свойства. TA Instruments осигурява пълна гама от безроторни реометри и измерители на кюрацията, които ви помагат да оптимизирате обработката и втвърдяването (вулканизацията). Всички  реометри за гума на TA Instruments се произвеждат според прецизните механични стандарти и с най-новите измервателни технологии за най-точните, надеждни и възпроизводими данни. Наличните системи за автоматизация позволяват максимална латентна лабораторна производителност във всички тестови среди. Съответните стандарти ASTM, DIN и ISO са леснодостъпни, както и изискванията към усъвършенстваните тестове, правят тези инструменти идеален избор за качествен контрол, аналитични и изследователски нужди.

 

 Rubber Rheometers

Вискозиметър на Мууни
Вискозиметъра на Мууни включва най-новата технология за измерване на традиционния вискозитет по Мууни

Тестери за плътност и твърдост

Автоматизираните тестер за твърдост TA Instruments и тестер за плътност улесняват измерването на физичните свойства на вулканизирания каучук. Тези напълно автоматизирани уреди тестват до 30 проби последователно, надеждно и без надзор. Тестовите настройки на софтуера, събирането на данни и критериите за преминаване / отказ правят тези системи наистина автоматизирани.

View Density and Hardness Testers

AHT – Automated Hardness Tester
Проборез

Приготвянето на проби за инструментите RPA, MDR и Mooney е направено безопасно и лесно с VS проборезача за обемни проби.

Тази пневматична система с двойно действие позволява приготвянето на необработени гумени образци с потребителски дефиниран обем. Подготовката на пробите по този добре контролиран начин намалява оперативната вариабилност, като значително подобрява общата експериментална прецизност.

VS се предлага стандартно със затварящо налягане от 6 бара. Пробата първо се компресира до дебелината, предписана от потребителя, след това се нарязва на диаметъра на матрицата. Затварящото налягане и обемът на пробата са регулируеми от потребителя. Две ръчни операции и странични предпазители гарантират безопасна работа по всяко време.