AmoyDx

AmoyDx – производител на молекулярно диагностични тестове за персонална

медицина. Компанията предлага продукти, фокусирани върху детекцията и
измерване на генната експресия в FFPE ракови проби.
Три ключови теста – за детекция на мутации в EGFR, KRAS и BRAF гени –
са CE маркирани за употреба като диагностични продукти в Европа. В
допълнение, компанията предлага китове за детекция на мутации в JAK2,
KIT, BCR-ABL, PIK3CA, EML4-ALK, P53 и RET онкогени. Количествените генно
експресионни тестове за ERCC1, thymidine phosphorylase (TYMP), stathmin
(STMN1), ribonucleotide reductase (RRM1) и други гени, осигуряват
надеждна информация, която спомага за предопределяне на
хемотерапевтичния отговор.