Lonza

LPB_Vertical_Black_RGB
Реагенти за трансфекция на клетките с DNA, siRNA, протеини и малки молекули за клетъчно култивиране:

  • класически среди-RPMI, DMEM, Alpha MEM, GMEM, Medium 199, Ham’s, William’s, McCoy’s, и други специализирани среди-X-VIVO за хематопоетични клетки, Lymphochrome и Amniochrome за кариотипиране, среди за култивиране на човешки хибридомни клетки и химери, HTF за ин-витро фертилизация, CHO среди, криопротективни среди за замразяване, среди за култивиране на човешки ембрионални ретинобластомни клетки и други

 

  • серуми-фетален телешки и new born, човешки, конски
   реагенти-антибиотици, балансирани и буферирани солеви разтвори, трипсин, ЕДТА, HEPES, суплементи, LSM за разделяне на човешки лимфоцити и други

 

  • eлектрофореза на нуклеинови киселини и протеини: различни видове агарози, FlashGel системи за разделяне на ДНК и нейното наблюдаване без необходимостта от UV светлина, готови агарозни и полиакриламидни гелове, маркери, бои, буфери и други


Широкият набор от предлагани продукти за клетъчно култивиране и анализ се обособява в следните групи:

   • биолуминисцентни китове: за детекция на микоплазма и нейното отстраняване, за определяне цитотоксичността на лекарствени средства, скрининг за апоптоза, некроза и клетъчна пролиферация, китове за скрининг на фосфодиестеразната и протеин киназна активност и други

 

клетъчна биология:

   • клетъчни моделни системи на роговичен епител, бъбречен епител и кръвно-мозъчната бариера
    системи от първични клетки и съответните за тях среди-ендотелни клетки, кератиноцити, фибробласти, меланоцити, хепатоцити,мускулни и скелетно-мускулни клетки, нервни клетки, бъбречни и много други

 

   • диференциращи се клетъчни системи-клетки от костен мозък, предшественици на хематопоетични клетки (мезенхимни стволови клетки, предшественици на CD 34 и CD 133 клетки), клетки от имунната система (Т и B клетки, дендитритни клетъчни системи, CD14+ моноцити), клетъчни системи от преадипоцити

 

   • бои за оцветяване и анализ на клетките

 

PyroGene Recombinant Factor C
Последна новост в технологията за ендотоксин детекция, която премахва необходимостта от използването на лизат от рака Limilus и осигурява висока ендотоксин специфичност. Създадена е рекомбинантна форма на Фактор С-първият компонент от каскадата за кръвосъсирване, който се активира от ендотоксина. Тестът се провежда в 96-ямкова плака, а измерванията се извършват във време 0 и 1 час след инкубацията на флуоресцентен ридер FLX 800, BioTec-USA при дължина на вълната за възбуждане/емисия от 380/440 нм.
Този флуоресцентен, количествен метод с чувствителност до 0.01 EU/mL е уникален като осигурява неограничен и постоянен източник на Фактор С.

PYROGENT® Gel Clot LAL
Kачествен метод за детекция на ендотоксин от Грам отрицателни бактерии, при който се използва лизат от амебоцитите на рака Limulus. Тестът се предлага с чувствителност на лизата от 0.03, 0.06, 0.125 и 0.25 EU/mL. Стандартните разфасовки на кита са за 250 и 80 теста, както и за 25 единични теста. китовете не включват валидиран стандартен ендотоксин, но той се предлага отделно.

PYROGENT®-5000 Kinetic Turbidimetric
Количествен метод за детекция на ендотоксин с чувствителност от 100 EU/mL до 0.01 EU/mL, който е идеален за изследване на водни проби, големи количества фармацевтични и медицински продукти. Тестът се провежда в 96-ямкова плака, като се измерва промяната в мътността с използването на инкубационен спектрофотометър.

Kinetic-QCL® Kinetic Chromogenic
Количествен, кинетичен метод за детекция на ендотоксин с обхват от 50 EU/mL до 0.0005 EU/mL, което го прави най-чувствителният от всички LAL тестове. Подходящ за анализ на малки обеми от проби, ваксини и антибиотици. Тестът се провежда в 96-ямкова плака, а измерванията се отчитат на инкубационен спектрофотометър.

QCL-1000® Chromogenic End-Point LAL
Най-бързият количествен LAL метод, който дава резултат след 16 минути и е с чувствителност от 1.0 EU/mL до 0.1 EU/mL. Следи се за появата на жълто оцветяване, което се определя фотометрично при дължина на вълната 405-410 нм. . С използването на мултиканална пипета и 96 ямков формат, китът дава възможност за обработка на голямо количество проби едновременно, което спестява време. Анализът може да се провежда и в епруветки.

Фирмата предлага и EndoTrap за отстраняване на ендотоксин, както и всички необходими консумативи и инструментариум за провеждането на LAL теста.
Всички продукти на фирмата притежават сертификат за качество и подлежат на постоянен контрол, според изискванията за добра производствена практика (GMP).