Пластмасови Консумативи AB Gene

Standart PCR: Thermoprime Plus DNA Polymerase, Thermoprime Plus Master Mix Polymerase, Red Hot DNA polymerase, Taq DNA Polymerase Hot start PCR за предотвратяване на неспецифично свързване на праймерите и последващ синтез: Thermo Start DNA Polymerase, Thermo-Start PCR Master Mix Hi-Fi & Long PCR, който е смес от две полимерази, като осигурява четири пъти по-голяма точност и възможност за генериране на по-големи ДНК продукти (>20kb):


RT-PCR Обратни транскриптази: M-MuLV и AMV обратни транскриптази за синтез на cDNA, както и секвениране на DNA и RNA. Verso китове за получаване на cDNA чрез RT-PCR реакция в една или две стъпки RT праймери: Oligo dT, произволни декамери и хексамериQPCR&QRT-PCR: ABsolute QPCR миксове, съдържащи модифицирана полимераза, с която се предотвратява неспецифичното свързване на праймери, както и уникална Reverse-iT RTase Blend с РНК инхибитори за повишаване на чувствителността.

МОДИФИЦИРАЩИ ЕНЗИМИ: лигази, полимерази, кинази, нуклеази, фосфатази, протеази, нуклеазни инхибитори.
КИТОВЕ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ: PCR clean-Up за пречистване на ДНК от PCR миксове,
различни ензимни реакции, агарозни гелове и разтвори
Dye Terminator Removal за отстраняване на несвързалите се дидеоксинуклеотиди
и и остатъка от соли от реакции за секвениране, Genisol Maxi-Prep за геномна ДНК.
Китове за РНК и протеини, различни ДНК маркери, стълбици, агарози и други продукти за електрофореза.