STA Compact®

Aвтоматичен, настолен анализатор,  ползващ хромогенни, имунологични и коагулационни методи.

Качествени и надеждни резултати, благодарение на вискозитетно-базираната система за детекция и интегрираната система за вътрешен контрол.

Изследвани параметри:                           

 • РТ,                                                                           
 • АРТТ,
 •  Фибриноген,
 •  тромбиново време,
 • фактори на вътрешния и външния път на коагулация,
 • Антитромбин
 •  Хепарин(UFH, LMWH),
 • Протеин С, Протеин S,
 •  Lupus антикоагулационни методи
 • VWF
 • D-димери и фибринови мономери
 • Plasminogen, Antiplasmin иTAFI