Инсталиране и обучение с ДНК Секвенатор за определяне на ХИВ резистентност в НПЛ по ХИВ. Резултати от тестовете за резистентност.

С отговорност и ентусиазъм екипа на ЕЛТА 90 заедно със специалист от Инодженетикс и професионалистите от Националната Потвърдителна Лаборатория по ХИВ към НЦЗПБ – Министерство на Здравеопазването, пусна в действие най-новото поколение ДНК секвенатор за изпълнение на задачите по Националната Програма на Министерство на Здравеопазването за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, ръководена от Д-р Тонка Върлева в частта, Определяне на ХИВ резистентност към анти-ретровирални препарати използвани у нас за лечение на пациенти с ХИВ.

Целта беше в продължение на една работна седмица да се стартират тестовете на Байер-Труджин, които да покажат дали има наличие на мутации на вируса на СПИН от кръвна проба взета от пациент на лечение, правещи го резистентен към съответната комбинация от лекарства. Резултатите от теста ще покажат дали прилаганите медикаменти са ефективни или пък трябва да се сменят с други далеч преди да се повиши чувствително вирусното натоварване измервано чрез друг тест.Инсталацията и обучението от наша страна включваше: Отпакетиране и оглед на доставената апаратура, Свързване на отделните звена и компоненти на системата, Теоретично запознаване с характеристиките и особеностите на системата за детекция и анализ, Подготовка на реактивите и консумативите, Изработване на теста, Детекция, Предоставяне на протокол от изследването: Самата процедура изискваше преминаване през няколко етапа:

  • Екстракция на РНК на Вируса от серума на пациента
  • Обратна транскрипция на РНК в ДНК и неговата амплификация в една единствена стъпка
  • Секвенционна реакция с белязани нуклеотиди
  • Отчитане на пробите чрез лазерна детекция
  • Обработка на резултатите чрез инсталиран в компютъра специален IVD софтуер
  • Принтиране на протокол и интерпретация

Софтуера интерпретиращ и обобщаващ резултатите е специално създаден и предназначен за „Ин Витро Диагностика“ на ХИВ резистентност със съответен сертификат. Той не позволява201 на оператора да модифицира резултатите в случай на не добро изпълнение на теста. Всички страни и възможности на софтуера бяха подробно разгледани. При финалната компютърна обработка на данните от теста се принтира протокол, който се предоставя на завеждащ Националната Потвърдителна Лаборатория по ХИВ Д-р Данаил Бешков за компетентна оценка. На снимката по-долу Д-р Бешков и Д-р Георгиева разглеждат крайният резултат от теста, който ще бъде предоставен на клиницистите от Инфекциозна Болница – София за актуална лекарствена стратегия по даденият пациент.

В края на работната седмица всички бяха доволни от усилената и добре свършената работа.Екипа на НПЛ по ХИВ ни дари със своите усмивки, което е най-доброто доказателство за нас, че усилията наистина си струваха. Пожелаваме на лабораторните специалисти успешна и без аварийна работа с нашата система, като за тази цел служителите на ЕЛТА 90 ще бъде на разположение по всяко време за отстраняване на възникнали проблеми в хода на експлоатацията на апаратурата и реактивите.