Lecture in Institute of Molecular Biology hold by Dr. Theodor Zamfirov – CEO of ELTA 90 Team

In the frames of the project „Development of human resources“ in the Institute of Molecular Biology at Вulgarian Academy of Science on 29th of November read of lecture „Next- Generation Sequencing as a base for lolution of complex medical diagnostics problems as well prospective for development in fields of personalized and translational medicine, metagenomics etc.“ was held by Dr. Theodor Zamfirov CEO of company ELTA 90M an exclusive distributor of Illumina Inc. for Balkan countries for two hours.

Ново-Генерационната платформа за секвениране чрез синтеза е сравнително нова технология /2005г./, основаваща се на паралелно и едновременно секвениране чрез синтеза на огромен брой ДНК фрагменти с което се постига значително редуциране на цената на Мега База информация, както и уникален капацитет на прочити от порядъка на 600 милиарда бази за един пуск. Информацията от прочитите на това огромно количество базови двойки излиза само в рамките на една седмица за разлика от по-старите технологии на капилярно секвениране. При модел на Илумина ХайСек 2000 , само в рамките на една седмица прочита цели 7 пълни човешки генома при 30х покритие на генома, за сравнение проекта за прочитане на човешкия геном с капилярни секвенетори е бил изпълнен за 13 години с използването на стотици апарати от капилярни секвенатори при 7х покритие на човешкия геном.

На курса присъстваха над 20 млади учени, които се запознаха с последните новости в областта на функционалната геномика и нейното приложение в областта на диагностиката, персонализираната и транслационна медицина чиито напредък до голяма степен се дължи и на развитието на новите секвенционни технологии и биоинформатични алгоритми разработени за прилагане на базата на информацията получена от секвенатора.


В края на курса всеки един от присъстващите отговори на контролни въпроси от страна на лектора и получи секрификат.